Zaznacz stronę

REGULAMIN

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektów „Kamienica Poznańska 7” i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu „Kamienica Poznańska 7”
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w pokojach oraz na stronie willajacuu.pl

§ 2. DOBA HOTELOWA

 1. Pokój lub apartament wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Zameldowanie odbywa się w godzinach od 15.00 do 22.00. W przypadku przyjazdu Klienta po godzinie 22.00 zostanie naliczona opłata dodatkowa w wysokości 40 zł.
 4. Apartament lub pokój po zakończonym pobycie musi być zdany w godzinach 08.00-11.00
 5. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić jak najszybciej pod nr tel 796 110 870. „Kamienica Poznańska 7” może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 6. „Kamienica Poznańska 7” zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 7. W przypadku przebywania w apartamencie większej liczby osób niż zgłoszona podczas zameldowania, w dniu wykwaterowania zostanie automatycznie naliczona Klientowi opłata dodatkowa w wysokości 100 zł za każdą osobę nie zgłoszoną za każdą dobę pobytu.

§ 3. REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz wydruku potwierdzenia rezerwacji.
 2. Obiekt „Kamienica Poznańska7“ przesyła Klientowi potwierdzenie rezerwacji drogą poczty elektronicznej lub w formie sms-a.
 3. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 4. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą gościnnie przebywać w pokoju m od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 5. Kamienica Poznańska 7″ może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników obiektu lub innych osobach przebywających w obiekcie.
 6. „Kamienica Poznańska 7” zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
 7. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 30% wartości przez system PayU w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 8. Na dobę przed rozpoczęciem pobytu obiekt „Kamienica Poznańska7“ pobiera opłatę w wysokości 100% wartości dokonanej rezerwacji.
 9. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 18:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do „Kamienica Poznańska 7”, zaliczka nie zostaje zwrócona.
 10. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, „Kamienica Poznańska 7” nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

§ 4. SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Gość obiektu może dokonać płatności za nocleg za pomocą karty płatniczej, gotówki lub korzystając z systemu płatności PayU zgodnie z obowiązującym cennikiem zamieszczonym na stronie willajacuu.pl.

§ 5. USŁUGI

 1. Obiekt „Kamienica Poznańska 7” świadczy usługi zgodnie ze informacjami zawartymi na stronie willajacuu.pl
 2. Wszystkie usługi dodatkowe realizowane są przez Obiekt „Kamienica Poznańska7“ we współpracy z jego kontrahentami. Wyłączną odpowiedzialność wobec Klienta za te usługi ponoszą każdorazowo poszczególni kontrahenci.
 3. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie pod nr tel. 796 110 870 co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 4. „Kamienica Poznańska 7” ma obowiązek zapewnić Gościom:
  – warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  – bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  – profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie,
  – sprzątanie pokoju po uprzednim zgłoszeniu pod nr tel 796 110 870 oraz wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. „Kamienica Poznańska 7” zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, „Kamienica Poznańska 7” może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
 5. Obiektowi „Kamienica Poznańska 7” przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU „Kamienica Poznańska 7”

 1. Obiekt „Kamienica Poznańska7“ nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy oraz żywych zwierząt pozostawionych przez Klienta w pokoju lub skradzionych w wyniku włamania.
 2. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt.

§ 8. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju lub apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres 1 tyg. a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność obiektu. Artykuły spożywcze usunięte wraz z zwolnieniem pokoju przez Gościa.

§ 9. CISZA NOCNA

 1. Na terenie obiektu „Kamienica Poznańska 7” obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

§ 10. REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmujemy przez e-mail willajacuu.pl
 3. Reklamacja powinna być zgłoszona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w świadczonych usługach.

§ 11. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Obiekt „Kamienica Poznańska 7” akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie obiektu za dodatkową opłatą 50 zł. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie obiektu.
 2. W całym obiekcie „Kamienica Poznańska7“ obowiązuje całkowity zakaz palenia z wyłączeniem strefy specjalnie oznaczonej w obszarze zewnętrznego patio.
 3. W pokojach i apartamentach nie wolno przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez „Kamienica poznańska 7” (dane firmy)……..dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa wobiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 5. Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości obiektu.
 7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i apartamentach w i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
 8. W apartamentach i pokojach zabronione jest korzystanie z grzałek elektrycznych, żelazek, ogrzewaczy powietrza, i innych urządzeń stanowiących zagrożenie pożarem, nie będących wyposażeniem standardowym apartamentu lub pokoju.
 9. Po opuszczeniu pokoju klucze proszę wrzucić do skrzynki oznaczonej kluczykiem, która znajduje się na każdej klatce schodowej.
rezerwacja
telefon+48502 221 470
mapa